Runboard.com
You're welcome.
Community logo


runboard.com       Registreren voor een gratis Wereldwijd account (Neem eerst een kijkje) | Log in: (), globally (Wachtwoord vergeten?)

 
Ton001 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Registered user

Geregistreerd: 10-2005
Lokatie: Lewedorp - The Netherlands
Posts: 11605
Versie 6 -- 23 april 2007


Reglement Alfa Romeo 166 Club Nederland
Voor forum, site en bij meetings


Dit reglement is ook gepubliceerd op het clubforum. Het is aan het aspirant-lid om zich hiervan op de hoogte te stellen.
Aanmelding houdt in accoord te gaan met het reglement en naleving hiervan.


versie 6 – 23 april 2007


A. Forum reglement:

01. Iedereen is vrij om te posten en te reageren op het Alfa Romeo 166 Clubforum. Het ledengedeelte van het forum is voorbehouden aan actieve leden.

02. De topics dienen naar gelang het onderwerp zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde forums te worden geplaatst.

03. Het bestuur en de moderators behouden zich het recht voor om verkeerd/ongewenst geplaatste postings/reacties te verplaatsen/verwijderen.

04. Het is niet toegestaan om uitlatingen met racistische en/of fascistische inhoud te posten. Ook meningsverschillen omtrent geloof e.d. horen niet op ons forum thuis. Houdt de normale omgangsvormen en fatsoensnormen altijd in ere.

05. Persoonlijke veto’s onder forum en/of clubleden horen op het forum niet thuis. Onenigheid met andere bezoekers dienen niet op het forum uit te worden gevochten. Bij het niet naleven van deze afspraken kan het gebruik van het forum worden ontzegd.

06. Bij problemen en of vragen gaarne contact met het bestuur en of moderators opnemen.

07. Bestuursleden en/of moderators zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van postings gedaan door leden en niet leden.

08. Iedere forumgebruiker en ieder lid dient deze regels in acht te nemen. Bij het niet hanteren van deze afspraken volgt uitsluiting. E.e.a. ter beoordeling van het bestuur.

09. In alle zaken waar dit reglement niet in voorziet dienen betrokken partijen te trachten tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet dan zal het bestuur beslissen hoe verder te handelen.

B. Website en leden reglement:

01. Het lidmaatschap van de club is vrij. Je bent echter pas lid als je aangemeld bent bij postmaster@alfaromeo166club.nl door middel van het aanmeldingsformulier op de webpagina <lid worden>. Wanneer openen van dit formulier niet lukt, mail dan naar postmaster@alfaromeo166club.nl met als onderwerp <lid worden> en je ontvangt het aanmeldingsformulier via een mailtje.
Zelf gemaakte foto’s van je 166 zijn een must bij je aanmelding!

02. Ieder lid ontvangt na goedkeuring van zijn/haar lidmaatschap een ledenpas. Om in het bezit van deze ledenpas te komen dient een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe te worden gezonden naar het adres dat je via mail ontvangt na je aanmelding.

03. Bij beëindiging van het lidmaatschap is het verzoek om de pas retour te zenden. We kunnen dit natuurlijk niet verplichten maar stellen je medewerking in deze zeer op prijs.

04. Het is aan het lid om te zorgen voor juiste en actuele adresgegevens. Bij wijziging van het adresgegevens dient men dit z.s.m. door te geven. Wanneer herhaaldelijk blijkt dat het mailadres onjuist is, volgt verwijdering uit de mailinglijst. Indien reactie van het lid uit blijft kan worden besloten om het lidmaatschap te beëindigen. Er wordt altijd getracht om e.e.a. aan het lid mede te delen. Daarvoor is het wel noodzakelijk om de juiste mailadressen te hebben en/of telefoonnummers.

05. Na goedkeuring van je lidmaatschap ontvang je tevens de laatste nieuwsbrief die in roulatie is gekomen en eventueel een nieuwsbrief aangaande op handen zijnde meetings. Verder wordt ook een voorruitkaart verstrekt. Leden die naar meetings komen worden verzocht deze uit te printen en achter de voorruit te plaatsen.

06. Bij verkoop van de Alfa Romeo 166 dient het lid hiervan melding te doen.
A Aanschaf andere Alfa Romeo 166
Het lidmaatschap loopt door mits er een nieuwe ledenpas, op de voorgeschreven manie, wordt aangevraagd.
B Aanschaf anders dan Alfa Romeo 166
Het lidmaatschap wordt beëindigd, verwijdering uit de ledenlijst en verwijdering van foto’s uit je album zullen volgen.
Oud-leden zijn van harte welkom op het algemene deel van het forum en op meetings.

07. Bij verlies van de Alfa Romeo 166 wegens een ongeval volgt in principe niet direct uitschrijving als lid. Tenzij een lid zelf te kennen geeft dit te willen. Na verloop van tijd wordt gekeken hoe het staat met de aanschaf van een vervangende Alfa Romeo 166. Mocht duidelijk zijn in een eerder stadium dat het geen Alfa Romeo 166 meer zal worden is het verzoek dit z.s.m. door te geven.

08. Toegang tot het clubleden gedeelte van de site (dus niet het forum!) wordt verstrekt op aanvraag en niet voordat alle aanmeldingsgegevens zijn verstrekt. Je ontvangt je inloggegevens d.m.v. het sturen van een mail via de pagina die je krijgt na het klikken op <Clubleden> in het menu op de site. Klik dan op <wachtwoord vergeten> en stuur de aanvraag in voorzien van je lidmaatschapsnummer. Middels je inloggegevens krijg je toegang tot het afgeschermde ledendeel.

C. Meeting reglement:

01. Tijdens ritten en/of evenementen dient de normale wetgeving gevolgd te worden. Aanwijzingen van bestuursleden of daartoe aangestelde personen dienen opgevolgd te worden voorzover de aanwijzingen niet tot schade zullen leiden. Bestuurders/eigenaren van auto’s blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoer van een aangeduide manoeuvre.

02. Middels deelname en/of inschrijving voor deelname aan evenementen wordt tevens verklaart op de hoogte te zijn van de afspraken zoals hier vermeldt.

03. Personen die zich niet behoorlijk gedragen en die in strijd handelen met de normale fatsoensnormen, normen en waarden lopen het risico van het evenement uitgesloten te worden en ook van toekomstige evenementen. Dit ter beoordeling van het bestuur.

04. Bestuurders van deelnemende voertuigen verklaren middels deelname aan activiteiten dat ze voorzien zijn van geldige papieren en verzekeringen aangaande het door hen bestuurde motorvoertuig.

05. De Alfa Romeo 166 club is niet aansprakelijk voor enige materiële en of persoonlijke schade opgelopen bij of tijdens ritten en evenementen dan wel aan bedrijven. M.a.w.: Iedere deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan derden.

06. Waar dit reglement tekort schiet kan ter plaatse anders worden besloten door bestuur/moderators. Klachten omtrent het ter plaatse uitsluiten van een bezocht evenement of andere zaken waar meningen verschillen kunnen later bespreekbaar worden gemaakt. Niet op het moment dat zaken zich voordoen. Besluiten van bestuur/moderators zijn dan bindend.

D. Ledenpassen en het gebruik hiervan:

01. Nadat de aanmelding van een nieuw lid is geaccepteerd wordt er een gratis ledenpas toegezonden. Wanneer deze pas vervangen dient te worden bij bijvoorbeeld verlies of beschadiging of bij aanschaf van een andere 166 wordt voor de 2e pas een bijdrage van €2,50 gevraagd inclusief de verzendkosten. Even aangeven onder welke gegevens je nieuwe Bella dient te worden gezet en je krijgt de nieuwe pas toegezonden.

02. Zodra een aanvang is genomen met het inventariseren van bedrijven waar kortingen kunnen worden verkregen zullen deze bekent worden gemaakt aan de leden.

03. Bedrijven die korting verlenen zullen op het forum in het ledendeel worden vermeldt.

04. Het zelf aangeven van bedrijven die korting willen verstrekken is welkom. Hiervoor volgt z.s.m. een mailadres. De aanmelding van bedrijven wordt wel na gegaan. Aanmelding dus o.v.v. een mailadres.

05. Bedrijven die zichzelf willen aanmelden en korting willen verstrekken kunnen tot het moment dat e.e.a. is ingedeeld dit voornemen mailen naar postmaster@alfaromeo166club.nl. Stuur een banner mee bij aanmelding zodat er ook een link geplaatst kan worden op de <Links> pagina van de site. Indien een bedrijf een eigen website draait is het verzoek of het mogelijk is een link naar de clubsite te plaatsen tezamen met een clubbanner.

06. Ledenpassen kunnen ook worden toegepast voor het verkrijgen van korting bij bijv. toegang tot evenementen. Eventueel samen met al geldende kortingen. Leden dienen individueel deze kortingen in de gaten te houden. Voor zover mogelijk wordt e.e.a. op het forum vermeldt.
Het reglement kan ten alle tijden aangepast en of veranderd worden door het bestuur.
Dit reglement is ook gepubliceerd op het clubforum. Het is aan het aspirant-lid om zich hiervan op de hoogte te stellen.
Aanmelding houdt in accoord te gaan met het reglement en naleving hiervan.

versie 6 – 23 april 2007

---
C.A.R.S.=(nog steeds) Ton001
http://www.hetBurgerCollectief.nl
23/Apr/2007, 18:37 Link to this post Verzend Email aan Ton001   Verzend persoonlijk bericht aan Ton001 MSN Blog
 
U bent niet ingelogd (Aanmelden)