Runboard.com
You're welcome.
Community logo


runboard.com       Registreren voor een gratis Wereldwijd account (Neem eerst een kijkje) | Log in: (), globally (Wachtwoord vergeten?)

 
Ton001 Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Registered user

Geregistreerd: 10-2005
Lokatie: Lewedorp - The Netherlands
Posts: 11605
Reglement versie 07, februari 2008


Dit reglement is ook gepubliceerd op het clubforum. Het is aan het aspirant-lid om zich hiervan op de hoogte te stellen.
Aanmelding houdt in accoord te gaan met het reglement en naleving hiervan.
Reglement Alfa Romeo 166 Club Nederland
Voor forum, site en bij meetings
versie 7 – februari 2008

A. Message Board reglement:
01.
Iedereen is vrij om te posten en te reageren op het Alfa Romeo 166 Club message board. Het ledengedeelte van het forum is voorbehouden aan actieve leden.
Indeling Message Board:
        - het Alfa Romeo 166 Club Message Board
- de diverse forums
- Topics (door leden zelf gestart)
- Reply’s (door leden zelf geplaatst)
02. De topics dienen naar gelang het onderwerp zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde forums te worden geplaatst.
03. Het bestuur en de moderators behouden zich het recht voor om verkeerd/ongewenst geplaatste postings/reacties te verplaatsen/verwijderen.
04. Het is niet toegestaan om uitlatingen met racistische en/of fascistische inhoud te posten. Ook meningsverschillen omtrent geloof e.d. horen niet op ons message board thuis. Houdt de normale omgangsvormen en fatsoensnormen altijd in ere.
05. Persoonlijke veto’s onder bezoekers en/of clubleden horen op het message board niet thuis. Onenigheid met andere bezoekers dienen niet op het message board uit te worden gevochten. Bij het niet naleven van deze afspraken kan het gebruik van het message board worden ontzegd.
06. Bij problemen en of vragen gaarne contact met het bestuur en of moderators opnemen.
07. Bestuursleden en/of moderators zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van postings gedaan door leden en niet leden.
08. Iedere message board gebruiker en ieder lid dient deze regels in acht te nemen. Bij het niet hanteren van deze afspraken volgt uitsluiting. E.e.a. ter beoordeling van het bestuur.
09. In alle zaken waar dit reglement niet in voorziet dienen betrokken partijen te trachten tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet dan zal het bestuur beslissen hoe verder te handelen.

B. Website en leden reglement:
01.
Het lidmaatschap van de club is vrij. Je bent echter pas lid als je aangemeld bent bij postmaster@alfaromeo166club.nl door middel van het aanmeldingsformulier op de webpagina <lid worden>. Wanneer openen van dit formulier niet lukt, mail dan naar postmaster@alfaromeo166club.nl met als onderwerp <lid worden> en je ontvangt het aanmeldingsformulier via een mailtje.

Zelf gemaakte foto’s van je 166 zijn een must bij je aanmelding!
Deze dienen te voldoen aan:
- Foto’s mogen niet bij een garage/dealer gemaakt zijn of van het internet komen.
- Minimum formaat 800 x 600 pxl.
- Minstens 1 foto dient voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar kenteken
- Minstens 1 foto dient het interieur te tonen

02. Ieder lid ontvangt na goedkeuring van zijn/haar lidmaatschap een gratis ledenpas. Om in het bezit van deze ledenpas te komen dient een aan jezelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe te worden gezonden naar het adres dat je via mail ontvangt na je aanmelding.
03. Het is aan het lid om te zorgen voor juiste en actuele adresgegevens. Bij wijziging van het adresgegevens dient men dit z.s.m. door te geven. Wanneer herhaaldelijk blijkt dat het mailadres onjuist is, volgt verwijdering uit de mailinglijst. Indien reactie van het lid uit blijft kan worden besloten om het lidmaatschap te beëindigen. Er wordt altijd getracht om e.e.a. aan het lid mede te delen.
04. Na goedkeuring van je lidmaatschap ontvang je tevens de laatste nieuwsbrief die in roulatie is gekomen en eventueel een nieuwsbrief aangaande op handen zijnde meetings. Verder wordt ook een voorruitkaart verstrekt. Leden die naar meetings komen worden verzocht deze uit te printen en achter de voorruit te plaatsen.
05. Bij verkoop van de Alfa Romeo 166 dient het lid hiervan melding te doen.
A Aanschaf andere Alfa Romeo 166
Het lidmaatschap loopt door mits er een nieuwe ledenpas, op de voorgeschreven manier, wordt aangevraagd.
B Aanschaf anders dan Alfa Romeo 166
Het lidmaatschap wordt beëindigd, verwijdering uit de ledenlijst en verwijdering van foto’s uit je album zullen volgen.
Oud-leden zijn van harte welkom op het algemene deel van het forum en op meetings en kunnen zich opgeven voor de in oprichting zijnde “Vrienden van de Alfa Romeo 166 Club”.
Hierover verderop in dit reglement meer.
06. Bij verlies van de Alfa Romeo 166 wegens een ongeval volgt in principe niet direct uitschrijving als lid. Tenzij een lid zelf te kennen geeft dit te willen. Na verloop van tijd wordt gekeken hoe het staat met de aanschaf van een vervangende Alfa Romeo 166. Mocht duidelijk zijn in een eerder stadium dat het geen Alfa Romeo 166 meer zal worden is het verzoek dit z.s.m. door te geven.
07. Toegang tot het clubleden gedeelte van de site (niet zijnde het message board!) wordt verstrekt op aanvraag en niet voordat alle aanmeldingsgegevens zijn verstrekt. Je ontvangt je inloggegevens d.m.v. het sturen van een mail via de pagina die je krijgt na het klikken op <Clubleden> in het menu op de site. Klik dan op <wachtwoord vergeten> en stuur de aanvraag in voorzien van je lidmaatschapsnummer. Middels je inloggegevens krijg je toegang tot het afgeschermde ledendeel.

C. Meeting reglement.
01.
Tijdens ritten en/of evenementen dient de normale wetgeving gevolgd te worden. Aanwijzingen van bestuursleden of daartoe aangestelde personen dienen opgevolgd te worden voor zover de aanwijzingen niet tot schade zullen leiden. Bestuurders/eigenaren van auto’s blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoer van een aangeduide manoeuvre.
02. Middels deelname en/of inschrijving voor deelname aan evenementen wordt tevens verklaart op de hoogte te zijn van de afspraken zoals hier vermeldt.
03. Personen die zich niet behoorlijk gedragen en die in strijd handelen met de normale fatsoensnormen, normen en waarden lopen het risico van het evenement uitgesloten te worden en ook van toekomstige evenementen. Dit ter beoordeling van het bestuur.
04. Bestuurders van deelnemende voertuigen verklaren middels deelname aan activiteiten dat ze voorzien zijn van geldige papieren en verzekeringen aangaande het door hen bestuurde motorvoertuig.
05. De Alfa Romeo 166 club is niet aansprakelijk voor enige materiële en of persoonlijke schade opgelopen bij of tijdens ritten en evenementen dan wel aan bedrijven. M.a.w.: Iedere deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan derden.
06. Waar dit reglement tekort schiet kan ter plaatse anders worden besloten door bestuur/moderators. Klachten omtrent het ter plaatse uitsluiten van een bezocht evenement of andere zaken waar meningen verschillen kunnen later bespreekbaar worden gemaakt. Niet op het moment dat zaken zich voordoen. Besluiten van bestuur/moderators zijn dan bindend.

D. Ledenpassen en het gebruik hiervan.
01.
Nadat de aanmelding van een nieuw lid is geaccepteerd wordt er een gratis ledenpas toegezonden. Wanneer deze pas vervangen dient te worden bij bijvoorbeeld verlies of beschadiging of bij aanschaf van een andere 166 wordt voor de 2e pas een bijdrage van €2,50 gevraagd inclusief de verzendkosten. Even aangeven onder welke gegevens je nieuwe Bella dient te worden gezet en je krijgt de nieuwe pas toegezonden.
02. Bedrijven die korting verlenen aan leden worden op de site en/of in het ledengedeelte van de site vermeldt.
03. Het zelf aangeven van bedrijven die korting willen verstrekken is welkom. Na opgave van het bedrijf met een mailadres wordt contact met dit bedrijf opgenomen om e.e.a. door te nemen en af te handelen.
04. Bedrijven die zichzelf willen aanmelden en korting willen verstrekken kunnen tot het moment dat e.e.a. is ingedeeld dit voornemen mailen naar postmaster@alfaromeo166club.nl. Stuur een banner mee bij aanmelding zodat er ook een link geplaatst kan worden op de <Links> pagina van de site. Indien een bedrijf een eigen website draait is het verzoek of het mogelijk is een link naar de clubsite te plaatsen tezamen met een club banner.
05. Voor leden die een eigen bedrijf hebben (ongeacht op welk vlak dit bedrijf actief is) kunnen ook hun bedrijf aanmelden voor opname in de lijst van bedrijven. In geval van korting voor de leden wordt het bedrijf ook opgenomen met uitgebreide intro indien gewenst op het ledengedeelte van de site. Vermelding ook middels een banner.
06. Ledenpassen kunnen ook worden toegepast voor het verkrijgen van korting bij bijv. toegang tot evenementen. Eventueel samen met al geldende kortingen. Leden dienen individueel deze kortingen in de gaten te houden. Voor zover mogelijk wordt e.e.a. op het forum vermeldt.

E. Vrienden van de Alfa Romeo 166 Club.
01.
Alle leden van de Alfa Romeo 166 Club die hun 166 verkopen of anderzijds afstand moeten doen van hun 166 kunnen lid worden van de Vrienden van de Alfa Romeo 166 Club (VAR166C). Enige voorwaarde is dat je als eigenaar lid bent geweest van de Alfa Romeo 166 Club (AR166C).
02. De VAR166C is nog in ontwikkeling. Er komt een eigen message board onderdeel en een eigen stuk op de site. Ook bestaande leden/eigenaren zullen hier toegang toe hebben.
03. Bij opgave voor lidmaatschap van de VAR166C ga je er mee akkoord dat je gegevens naar de persoon (Padre) worden overgegeven die de VAR166C gaat runnen. Dit is te allen tijde een niet actief lid! Liefst wel een oud lid wat Alfa Romeo is blijven rijden maar wat niet kan, kan niet.
04. Leden van de VAR166C ontvangen via Padre o.a. nieuwsbrieven en meetingnieuwsbrieven. Verder ook alle andere zaken die de leden van de VAR166C aangaan.
05. Bij minstens 1 evenement per kalenderjaar zal het streven zijn om de “oud leden” uit te nodigen om aan de meeting deel te nemen. De meest voor de hand liggende meeting hiervoor is de nieuwjaarsreceptie maar andere clubmeetings zijn natuurlijk ook mogelijk.
06. Meetings welke georganiseerd worden in samenwerking met andere clubs zullen niet met de ‘eigen’ auto bezocht kunnen worden.
07. Het recht op clubkorting vervalt. Wanneer een bedrijf navraag doet omtrent het lidmaatschap zal wanneer dit beëindigd is dit ook zo worden doorgegeven.
08. Alle andere genoemde zaken in dit reglement gelden onverkort ook voor de leden van de VAR116C.
Het reglement kan ten alle tijden aangepast en of veranderd worden door het bestuur.
Dit reglement is ook gepubliceerd op het clubforum. Het is aan het aspirant-lid om zich hiervan op de hoogte te stellen.
Aanmelding houdt in accoord te gaan met het reglement en naleving hiervan.
 
versie 7 – februari 2008Laatst gewijzigd door Ton001, 3/Feb/2008, 22:01


---
C.A.R.S.=(nog steeds) Ton001
http://www.hetBurgerCollectief.nl
3/Feb/2008, 21:51 Link to this post Verzend Email aan Ton001   Verzend persoonlijk bericht aan Ton001 MSN Blog
 
U bent niet ingelogd (Aanmelden)